Friday, May 25, 2007

ไทใหญ่

ชาวไทใหญ่ คือชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนประเทศไทยและประเทศพม่า คนไทยใหญ่ในประเทศพม่ามีประมาณ 3 หรือ 4 ล้านคน แต่มีไทยใหญ่หลายแสนคนที่ได้อพยพไปประเทศไทยเพืี่อหนีปัญหาทางการเมืองและการหางาน ตามภาษาของเขาเองจะเรียกตัวเอง ไต๊ หรือ ไต (ตามสำเนียนไทย) พี่น้องไต๊ในพม่ามีหลายกลุ่ม เช่นไต๊คืน ไต๊แลง ไต๊คัมตี ไต๊ลื้อ และไต๊เมา แต่กลุ่มใหญ่ที่สุ! ดคือ ไต๊โหลง ไต๊ = ไทย และ โหลง = หลวง = ใหญ่ ซึ่งคนไทยเรียก ไทยใหญ่ เหตุฉะนั้นจะเห็นได้ว่าภาษาไต๊และภาษาไทยคล้ายกันบ้างแต่ไม่เหมือนกัน