Saturday, June 2, 2007

ผักสวนครัว

ผักสวนครัว หมายถึง พืช ที่ปลูกเพื่อใช้บริโภคในชีวิตประจำวันภายใน ครัวเรือน ใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มากเช่น พริก กระเพรา มะเขือ ตะไคร้ มะกรูด มะนาว

ทุกบ้าน มักจะปลูกผักสวนครัว ไว้ เพื่อ บริโภค ภายในครัวเรือน และบางครั้งก็เพื่อเป็นไม้ประดับ