Thursday, June 14, 2007

สงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น

สงครามสงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสงครามที่รัสเซียต้องพ่ายแพ้ต่อญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงทั้งทางบกและทางทะเลเมื่อปี พ.ศ. 2447 - 2448 (ค.ศ. 1904-1905) เกิดจากความทะเยอทะยานแข่งขันเกี่ยวกับลัทธิจักรวรรดินิยมของรัสเซียและญี่ปุ่นในแมนจูเรียและเกาหลี