Thursday, August 2, 2007

วิทยาลัยการอาชีพเทิง

วิทยาลัยการอาชีพเทิง สังกัด((สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)) ((กระทรวงศึกษาธิการ ))
เป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนสายอาชีพในระดับ ปวช.และปวส.ตั้งอยู่ หมู่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.((เชียงราย)) ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ตาม((แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)) ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539) จัดตั้งบนที่ดินสาธารณประโยชน์ของสภาตำบลเวียง 30 ไร่ และที่ดินราชพัสดุโรงเรียนเทิง (เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ป.5 - ป.7) สังกัดสำนักงานการประถมศ�! �กษาแห่งชาติ 20 ไร่ รวมเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่