Thursday, August 30, 2007


ดูความหมายอื่นของ นครศรีธรรมราช ได้ที่ นครศรีธรรมราช (แก้ความกำกวม)
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นอำเภอที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่ตั้ง

ด้านใต้ อ.ปากพนัง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พระพรหม
ด้านตะวันตก อ.ลานสกา
ด้านเหนือ อ.พรหมคีรี อ.ท่าศาลา
ด้านตะวันออก อ่าวไทย