Wednesday, August 15, 2007

ที่ตั้ง
โรงเรียนอุตรดิตถ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2452 เดิมตั้งอยู่ที่วัดท่าถนน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ. 2471 ได้ย้ายไปอยู่บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ " เป็น "โรงเรียนอุตรดิตถ์"
ปีการศึกษา 2506 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปีการศึกษา 2512 เข้าโครงการ คมช.
ปีการศึกษา 2519 เข้าโครงการ คมภ. 2 ใช้หลักสูตร คมส.
ปีการศึกษา 2528 เปิดโรงเรียนสาขา 1 แห่ง (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว)
ปีการศึกษา 2534 และ ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2548 เข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประวัติ

สัญลักษณ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์
เป็นรูปมณฑปพระแท่นศิลาอาสน์ลอยเหนือก้อนเมฆสีขาว ยอดมณฑปมีรัศมี 15 แฉก ล่างก้อนเมฆประกอบด้วยแถบประดับ ภายในแถบประดับมีคติพจน์ของโรงเรียนเป็นพุทธภาษิตว่า "สุวิชาโน ภวํ โหติ" หมายถึง พระแท่นศิลาอาสน์เป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป็นศูนย์กลางรวมน้ำใจของชาวอุตรดิตถ์ และเดิมนั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์มีชื่อว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์" หมายความว่า "โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นของชาวอุตรดิตถ์ทุกคน"

สีประจำโรงเรียน
ลานเสาธงหน้าอาคารเรียน
อาคารเรียน
ตึกเรียนและเสาโทรคมนาคม

อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง
หอประชุมพลศึกษา จำนวน 1 หลัง
โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง
หอประชุมโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง
อาคารสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง
บ้านพักครู จำนวน 7 หลัง
ห้องน้ำ ห้องสุขา จำนวน 7 หลัง