Friday, July 27, 2007

อินเดียน

อินเดียน (Indian) สามารถหมายถึง

ชาวอินเดีย กลุ่มบุคคลในประเทศอินเดียในทวีปเอเชีย
ชาวอินเดียแดง กลุ่มบุคคลพื้นเมืองของสหรัฐอเมริกา